AnChoice

Všeobecné podmínky

Všeobecné a záruční podmínky účasti na zájezdech ve smyslu zák. 159/99 Sb. a NOZ 2014

I. Úvodní ustanovení

1) Tyto podmínky platí pro veškerou nabídku služeb prezentovanou v katalogu a na www stránkách s tím, že objem zájezdové činnosti cestovní kanceláře (dále jen CK) je povinně smluvně pojištěn pro případ úpadku CK a to ve prospěch zákazníka.

2) Pojmem „zájezd“ se rozumí pouze předem sestavená kombinace služeb, které tvoří významnou část souhrnu nabízených služeb.

3) Zákazník má právo na plnění ze strany pojišťovny v těch případech pojištěných zájezdů, kdy toto plnění není schopna zabezpečit CK v důsledku úpadku.Jedná se o refundaci, tj. vrácení zaplacených úhrad v případě, že se zájezd neuskutečnil zcela nebo se uskutečnil z části, a o repatriaci, tj. fyzické (nepeněžní) zabezpečení dopravy ze zahraničí do ČR, pokud dopravní služba byla součástí zaplaceného zájezdu.

4) Návod jak postupovat bude předmětem „Informací a pokynů pro cestu a pobyt“, resp. předmětem samostatné dokumentace dodané pojišťovnou.

II. Vznik smluvních vztahů

1) Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK, resp. mezi zákazníkem a zplnomocněným obchodním zástupcem,vzniká podáním řádně vyplněné a oběma stranami potvrzené smlouvy/závazné přihlášky se současnou úhradou zálohy ve výši 50% souhrnné ceny objednaných služeb. Podepsáním smlouvy/závazné přihlášky zákazník zároveň potvrzuje, že mu byl předán nabídkový katalog CK se všemi rozhodnými skutečnostmi a charakteristikou nabízených služeb, jakož i s těmito všeobecnými podmínkami, které zákazník uznává a souhlasí s nimi.

2) Smlouvou/závaznou přihláškou se CK zavazuje poskytnout zákazníkovi domluvený rozsah služeb a zákazník se zavazuje tyto služby uhradit předem.

3) Protože katalog CK byl vydán ve velkém předstihu, vyhrazuje si CK právo na změny oproti údajům v katalogu. Rozhodující a závazné údaje budou v těchto případech uvedené ve smlouvě/závazné přihlášce.

III. Cena, platební podmínky

1) Ceny služeb jsou cenami v Kč sjednanými dohodou mezi zákazníkem a CK ke dni    vzniku smluvního vztahu. Co je a co není zahrnuto do cen je taxativně uvedeno v katalogu a www stránkách. Ve všech cenách zájezdů je zahrnuto rovněž povinně smluvní pojištění CK. Cestovní pojištění zákazníka je vždy na délku pobytu zvýšenou o den odjezdu a příjezdu.

2) Zároveň se vznikem smluvního vztahu hradí zákazník zálohu 50% ze souhrnné ceny objednaných služeb (pokud nebylo dohodnuto jinak), doplatek musí být nejpozději 35 dnů před odjezdem. V případě rezervace v době kratší než 35 dnů před odjezdem je celková cena splatná v plné výši. V případě nedodržení těchto platebních lhůt má CK právo zrušit zákazníkovi účast s tím, že náklady (stornopoplatky) ponese zákazník.

3) Zákazník je oprávněn zahájit čerpání služeb dle smlouvy/závazné přihlášky až po úplné úhradě ceny, a to na základě dokladu (voucheru),který obdrží od CK ve lhůtě nejpozději 7 dnů před odjezdem spolu s dalšími materiály (informace a pokyny pro cestu a pobyt apod.).

4) CK je oprávněna jednostranně zvýšit cenu došlo-li k nárůstu ceny dopravy vč. pohonných hmot či dálničních poplatků apod. nebo došlo-li k nárůstu v kalkulaci použitého kurzu o více než 10%. Zákazník obdrží v této záležitosti písemné vyrozumění a CK má právo na úhradu tohoto navýšení.

IV. Změny sjednaných služeb - vyšší moc

1) Pokud dojde k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následky neodvisí od činnosti CK nebo k okolnostem, které ovlivní sám zákazník tím, že zcela nebo zčásti nevyčerpá objednané služby, nevzniká zákazníkovi nárok na náhradu nebo slevu.

2) Dojde-li vlivem povětrnostních podmínek nebo v důsledku mimořádných okolností (přetížení hraničních přechodů apod.) ke změně (zpoždění) odjezdu/příjezdu, které nemůže CK ovlivnit, vyhrazuje si CK právo případné změny trasy, dopravní společnosti, typu autobusu apod. V těchto případech CK nenahrazuje a neodpovídá za případné škody, které by tím zákazníkovi mohly vzniknout, ani tím nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy.

V. Práva a povinnosti zákazníka

1) Zákazník má právo:

a) na komplex potřebných informací pro rozhodnutí uzavřít smlouvu/závaznou přihlášku

b) být informován o změnách termínů, rozsahu služeb a cenách zájezdu, případně zrušení zájezdu

c) vyžadovat řádné a kvalitní poskytnutí služeb vč.dodatečných informací ke službám

d) reklamovat případné nedostatky ihned na místě prostřednictvím průvodce nebo delegáta CK a žádat jejich nápravu. Nelze-li nedostatky ihned odstranit, vyžádat si písemné stanovisko zástupce CK v místě či majitele objektu (je-li místo bez delegáta). Při reklamaci je třeba vycházet pouze z katalogové nabídky

e) kdykoli před započetím zájezdu odstoupit od smlouvy za předpokladu dodržení stornovacích podmínek (část VII)

f) písemně oznámit změnu v osobě účastníka

g) na odstoupení od smlouvy a vrácení úhrady bez stornopoplatků pouze v případech:
- zrušení zájezdu cest. kanceláří
- závaž. změn v programu (za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytování, je-li náhrada ubytování stejná nebo vyšší kategorie).

2) Zákazník má povinnosti:

a) nahlásit spolucestující děti i v případě, že nehradí náklady za pobyt a dopravu

b) děti do 18 let mohou cestovat pouze v doprovodu dospělých osob, které za ně zodpovídají, nebo s jejich písemným souhlasem

c) zkontrolovat, zda všechny zaplacené služby má uvedeny v dokladu o účasti

d) zaplatit CK sjednanou cenu

e) zabezpečit si řádně cestovní doklady

f) řídit se informač. materiály, které upřesňují podmínky zájezdu a dbát pokynů zástupce CK

g) poskytnout CK nezbytnou součinnost, které je třeba k zajištění služeb a ve věci příp. změn, řešení reklamací čí pojistných událostí

h) v případě zrušení účasti na zájezdu uhradit stornopoplatky

VI. Práva a povinnosti cestovní kanceláře

1) Cestovní kancelář má právo:

a) z důvodů, které nemůže ovlivnit změnit termín,cenu či program zájezdu či zájezd zcela zrušit.Toto musí CK oznámit zákazníkovi písemně a bez zbytečného odkladu. Pokud zákazník do 5 dnů od doručení smlouvu nevypoví, má se za to, že se změnami souhlasí.

b) odstoupit jednostranně od smlouvy z důvodů porušení povinností zákazníkem, který následně uhradí stornopoplatky

c) v případě závažného porušení právních předpisů ČR nebo navštíveného státu, příp. při závažném narušování programu nebo průběhu zájezdu či hrubém a nevhodném jednání vůči ostatním účastníkům zájezdu či personálu ubytovacích kapacit, vykázat takto jednajícího účastníka z dalšího průběhu zájezdu bez nároku na náhradu nevyužitých služeb

d) neposkytnout finanční náhradu, pokud účastník z vlastní viny služby nečerpá, resp. nedodrží ustanovení těchto všeobec. podmínek

e) zvýšit cenu služeb uvedených ve smlouvě, dojde-li ke zvýšení

- cen za dopravu včetně PHM

- směnného kurzu Kč použitého  pro stanovení ceny služeb v průměru o více než 10%

2) Cestovní kancelář má povinnost:

a) předat zákazníkovi doklady o zájezdu:
- voucher s uvedenými zaplacenými službami
- pokyny pro cestu a pobyt.
Z dokladů musí být patrno: čas odjezdu a příjezdu, program, druh dopravy a ubytování, nástupní místa, kontaktní adresy pro klienty s vlastní dopravou, fakultativní služby, event. druh a rozsah pojištění apod.
- předat zákazníkovi doklady o pojištění
- předat doklady pro pojištěné zájezdy (certifikáty povinně smluvního pojištění CK)

b) informovat zákazníka o příp. změnách programu, rozsahu služeb či ceny zájezdu

c) řádně a kvalitně poskytnout sjednané služby

d) připomínky, stížnosti a reklamace zákazníků řešit na místě, v případě, že to není možné, pak do 30 dnů od obdržení písemné reklamace.

VII. Odstoupení od smlouvy, storno podmínky

1) K odstoupení na účasti je vždy třeba písemné formy.Zrušení smlouvy nastává okamžikem převzetí této písemnosti cestovní kanceláří.

2) Odstoupí-li zákazník od smlouvy z důvodů změny podstatných podmínek ze strany CK nebo zrušení zájezdu má právo na:

a) účast v náhradním zájezdu s obdobnou kvalitou

b) vrácení všech zaplacených částek do 30-ti dnů od obdržení storna.

3) Zákazník má právo kdykoliv od objednání zájezdu bez udání důvodů svoji účast zrušit, je však povinen zaplatit stornopoplatky ve výši:

a) do 49 dní před odjezdem: 300,- Kč/os

b) 48 - 30 dní před odjezdem: 10 %

c) 29 - 15 dní před odjezdem: 50 %

d) 14 - 7 dní před odjezdem: 80 %

e) 6 a méně dní před odjezdem: 100 %

vždy z celkové ceny zájezdu vč. všech dodatkových služeb. Za zrušení zájezdu se 100 % stornopoplatkem se považuje i nedostavení se k odjezdu včas. Stornovací poplatky budou vyúčtovány i v případě, kdy se zákazník nezúčastní pobytu v důsledku jím udaných nesprávných a neúplných údajů na přihlášce, nepředložení cestovních dokladů a nedodržení celních, pasových, devizových, vízových či jiných předpisů.

VIII. Reklamace

1) CK odpovídá zákazníkovi za porušení závazku vyplývajících z uzavřené smlouvy/závazné přihlášky.

2) V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší než bylo dohodnuto ve smlouvě/závazné přihlášce, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Zákazník je povinen reklamovat vady služeb ihned po jejich zjištění u zástupce CK nebo jejího zahraničního partnera tak, aby mohly být vady odstraněny. Vady, které nebyly na základě reklamace na místě vyřízeny musí zákazník uplatnit u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu, jinak nárok na reklamaci zaniká. Reklamace musí obsahovat vyjádření zástupce CK nebo jejího zahraničního partnera z místa pobytu.

3) Reklamační právo lze uplatnit také u zplnomocněného obchod. zástupce, který prodej zprostředkoval.

4) CK neručí za kvalitu cizích služeb, které si zákazník objedná v místě napřímo, např. s pomocí delegáta lodní výlet apod., ani za škody způsobené: zákazníkem, třetí osobou nespojenou s poskytovanými službami, událostí které nešlo zabránit.

IX. Poznámky, doporučení

Při výběru zájezdů doporučujeme detailní seznámení s poskytovanými službami, ubytováním a dopravou. Bližší a doplňující informace rádi podají pracovníci CK. U pobytů je třeba počítat s tím, že v závěrečný den je nutno vyklidit ubytovací kapacitu do 10:00 hod dopoledne (nebo dle pokynů delegáta). Požadované umístění v buse, přip. požadovaný přístup na trase nemusí CK akceptovat.

X. Zpracování osobních údajů zákazníka a spolucestujících

Zákazník je srozuměn s tím, že cestovní kancelář je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 25.5.2018 a vztahují se na nabídku CK AVE Zdenka.